# گاه_نوشته_ها

شروع زندگی تازه

چندماهیستازبهاوجرسیدنگذشتهوروبهسرازیریدرحرکتیم،خیلیدوستداشتمکهزودترازینهاشروعبهنوشتنکنمولی ...بهقولقدیمیا  ماهیروهروقتازآببگیریتازهست. اگهزندگیوعمرآدمدوقسمتبشهماقسمتاولشوگذروندیمالبتهبهلطفخدا. حرفبرایگفتنزیادهوگوشیکهبشنوهخیلیکم. مینویسیمتابخوونیموزندگیراروتابلوییرسمکنیمشایدروزیدربازاریبهبالاترینقیمتبهفروشبرسه.   بهرویاهایمن،بهروستایدوردستدلمن،به دست نوشته های پلک،بهزندگیمنخوشآمدید ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید