شپوپه مپ

تو حیاط خونمون یه گل محبوبه شب داشتیم که شبای تابستون بوی دلنشینش تا هفت تا خونه اونورتر می اومد طوری که هر شب تو حیاط خونه بساط  شب نشینی و مرور خاطرات بود.

یه شب مادر بزرگم اومده بود تو حیاط ،نشسته بودیم باهم می گفتیم و می خندیدیم که بعد یه ساعتی مادر بزرگم به ما گفت که بچه ها این بوی گل شپوپه مپه؟

یه لحظه سکوت سنگینی حاکم شد و بعد انفجاری از خنده. بیچاره خودش مات و مبهوت مانده بود که ما برا چی می خندیم.

خلاصه پانزده سالی از این اتفاق می گذره ولی ما هنوزم به گل شپوپه مپ می گیم گل شپوپه مپ.

/ 0 نظر / 12 بازدید