شروع زندگی تازهچندماهیستازبهاوجرسیدنگذشتهوروبهسرازیریدرحرکتیم،خیلیدوستداشتمکهزودترازینهاشروعبهنوشتنکنمولی ...بهقولقدیمیا  ماهیروهروقتازآببگیریتازهست.

اگهزندگیوعمرآدمدوقسمتبشهماقسمتاولشوگذروندیمالبتهبهلطفخدا.

حرفبرایگفتنزیادهوگوشیکهبشنوهخیلیکم.

مینویسیمتابخوونیموزندگیراروتابلوییرسمکنیمشایدروزیدربازاریبهبالاترینقیمتبهفروشبرسه.

 

بهرویاهایمن،بهروستایدوردستدلمن،به دست نوشته های پلک،بهزندگیمنخوشآمدید/ 0 نظر / 11 بازدید