چشم وا کن

            هوای اتاق مرطوب است

                                       پنجره را کمی بگشا

بیرون از اتاق

              پرنده ها مشغول پروازند

                                      گلها هم ،کم بیکار نیستند

چرا کنج اتاق

               بی هوا

                       گوشه نشینی می کنی

مگر نمی دانی

                 ستاره پس از عمری سوسو زدن

                                                          خاموش می شود.

ولی آسمان

               هیچ شبی

                           بدون ستاره نمانده و نمی ماند.

اسفند ١٣٨٣