نگاهت پشت آن دیوار عاشق بود

دمی دیدم که رفتی و درآن تنهائیم ،تنهاترین گشتم

نیاسودم

که فرسودم

هزارم گرچه گویند ،دوستت دارم

ولی چشمت مرا محرم ترین باشد.

دلت هرچند سنگست و دل من را نمی خواهد

ولی من دوستت دارم

نجیبانه به دنبال تو می گردم.

١٨ خرداد ٨۴