سلام گنجشک

میدانم تو هم عاشق شده ای

وقتی نغمه می خوانی عشق از چشمانت می ریزد.

میدانم وقتی پرواز می کنی ، زندگی را با تمام بدیهایش دوست داری.

گنجشک

من هم عاشق بودم، هستم،‌ خواهم بود

من هم نغمه زندگیم را ، پرشور و با احساس خواندم، می خوانم، خواهم خواند.

من هم روزی ، زندگی را با تمام خوبیها و بدی هایش

با پرواز با عشق

تجربه خواهم کرد.

تیرماه ٨١