آرزوی من هنگامی که پشت فرمون توی جاده ای صاف توی بیابونم

یا آرزوی اون چوپان کنار جاده با گوسفنداش

یا آرزوی بچه ای که تو خیالش به اون آبنبات پشت ویترین لیس میزنه

یا آرزوی مادری که بچه رعناشو می فرسته سربازی

اگه خدا بودم

دست کدوم رو می گرفتم ....