در نظر بودی که مکتوب شدی

                                      پس گذر کن

                                                         بگذر

و نهایت را پیدا کن

                       و شتابان باید

                                          که نگه بانان را

ون در این خواب

                    رهایی سازی

                                      و گذر خواهی کرد

و تو در هر لحظه

                     به نهایت دوری

                                       به نهایت نزدیک

                                                              و رها خواهی شد.