برای دیدن دریچه ای که ، نور را به داخل کلبه تاریکی دلم هدایت می کرد

نیازی به ذره بین و میکروسکوپ نیست

                         چون خود آن دریچه ، محل تولد نور بود.

 

همانی که وجود نور را ،به تاریکی کلبه هدیه داد،

                                           تا ابد در گوشه ای از دل تاریک کلبه ، سو سو خواهد زد.

21 فروردین 1390